Προσωπικά Δεδομένα

Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) 2016/679, ο παρών διαδικτυακός ιστοχώρος greekfigs.gr που εφεξής θα αποκαλείται «greekfigs.gr» της Εταιρείας «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε.» (Διεύθυνση επικοινωνίας: Καστανιώτισσα Ιστιαίας T.K. 342 00 – Βορ. Εύβοια, Τηλ. επικοινωνίας: +30 6977 880 101) που εφεξής θα αποκαλείται «υπεύθυνος επεξεργασίας», είναι κατάλληλα σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει απόλυτα νόμιμα και με σαφήνεια την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του επισκέπτη.

Τα στοιχεία επισκέπτη που επεξεργάζονται, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, στον δικτυακό τόπο του «greekfigs.gr», χωρίζονται κατά κανόνα, σε δύο περιπτώσεις: α) Όταν εγγράφεται ως χρήστης του «greekfigs.gr», β) Όταν επικοινωνεί μέσω της ιστοσελίδας ή email. Υπάρχουν κάποιες ακόμα περιπτώσεις στις οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, σε μικρή κλίμακα και με συγκεκριμένο σκοπό, όπως μέσω των αρχείων cookies. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι κυρίως η εκτέλεση σύμβασης, σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας (π.χ. διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων) ή στην ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. κοινοποίηση δεδομένων σε αρμόδιες αρχές).

Αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση τη σχέση με το «greekfigs.gr», τις επιθυμίες (π.χ. αν ζητηθεί η διαγραφή τους), και την τυχόν ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικά στοιχεία). Για να οριστεί η περίοδος αποθήκευσης, λαμβάνεται υπόψη η αρχή περιορισμού περιόδου αποθήκευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση φροντίζεται η ασφαλής τήρησή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν μοιράζονται με κανέναν απολύτως σκοπό για απευθείας εμπορική προώθηση. Χρησιμοποιούνται υπηρεσίες τρίτων (εκτελούντες την επεξεργασία) για πολύ συγκεκριμένες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, όπως hosting ή web analytics. Έχει επιλεχθεί για τις υπηρεσίες αυτές μεγάλους οργανισμούς που παρέχουν εχέγγυα ασφάλειας και έχει συμβληθεί μαζί τους, με σκοπό την παροχή ασφαλών υπηρεσιών. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να υποχρεώνεται να μοιράζονται προσωπικά δεδομένα, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

Η διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων είναι σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες επεξεργασίας, όπως αυτοί προκύπτουν από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες και εγγεγραμμένους χρήστες του «greekfigs.gr», οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα, ως επισκέπτης/χρήστης ή εγγεγραμμένος χρήστης, είναι τα “υποκείμενα δεδομένων” και το «greekfigs.gr», είναι ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός της πολιτικής είναι να εξηγηθεί με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής: α) Ποια δεδομένα επεξεργάζονται και για ποιο σκοπό β) Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα γ) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων δ) Ποια είναι τα δικαιώματά και πώς μπορεί να τα ασκήσει ε) Ποια έννομα συμφέροντά επιδιώκονται ζ) Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή όταν είναι απαραίτητη η) Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies

Το «greekfigs.gr» δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως αποτυπώνεται κυρίως στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τον Νόμο 3471/2006. Συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα να είναι ακριβή, παρέχοντάς, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής. Διατηρούνται για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτονται. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Στο πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται, εφαρμόζεται μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετούνται εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύεται κατάλληλα το προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιείται μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Όπως επιτάσσουν οι αρχές ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

Κατά κανόνα, συλλέγονται και επεξεργάζονται δεδομένα επισκεπτών/χρηστών του «greekfigs.gr» μόνο όταν τα παρέχουν άμεσα και με τη θέλησή τους, συνεπώς η απλή επίσκεψη στον δικτυακό τόπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις: στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή.

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις ο επισκέπτης/χρήστης επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο, ο server (διαμετακομιστής) καταγράφει τη διεύθυνση IP, που συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως δικτυακός τόπος δεν γίνεται να ταυτοποιηθεί μόνο από το στοιχείο αυτό. Οι λόγοι για τους οποίους συλλέγεται η διεύθυνση IP, η ημερομηνία και ώρα σύνδεσης και διατηρούνται σε ειδικά αρχεία είναι οι εξής: Αφενός είναι έννομο συμφέρον να επεξεργάζονται τα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίζεται με ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να θεμελιώνεται, να ασκείται ή να υποστηρίζεται από νομικές αξιώσεις. Από την άλλη είναι έννομη υποχρέωση να τηρούνται τα στοιχεία, καθώς η προστασία προσωπικών δεδομένων από κακόβουλους χρήστες αποτελεί προτεραιότητα αλλά και καθήκον.

Παρέχεται στους επισκέπτες του «greekfigs.gr» η δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας με στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία όπως Ονοματεπώνυμο, email και το όνομα της Εταιρείας. Επεξεργάζονται τα στοιχεία με βάση τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, την οποία παρέχει με θετική ενέργεια πριν αποστείλει το μήνυμά, προκειμένου να παραχθεί απάντηση. Έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν της ανάκλησής της. Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας επικοινωνίας δεν σας καθιστά μέλος του «greekfigs.gr», συνεπώς δεν αποτελεί από μόνο του επαρκή λόγο για να ενταχθεί στη βάση δεδομένων ούτε διατηρούνται τα στοιχεία για εμπορική προώθηση. Επισημαίνεται  ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας δεν καλύπτονται από οποιουδήποτε είδους απόρρητο, συνεπώς δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη ή τρίτα πρόσωπα.

Πέραν των υπηρεσιών που παρέχονται αναλόγως της ιδιότητας του επισκέπτη/χρήστη, όπου και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκπληρωθεί η συμβατική υποχρέωση, ενδέχεται να επεξεργαστούν δεδομένα για την απευθείας προώθηση νέων υπηρεσιών ή προϊόντων, δικών μας ή τρίτων (marketing). Κατ’ αρχάς στις περιπτώσεις αυτές θα επεξεργαστούν μόνο στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση) και επαγγελματικής ιδιότητας. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθεί να μη λαμβάνονται τέτοια μηνύματα κατά τη δημιουργία του προφίλ ενώ σε κάθε επικοινωνία με το «greekfigs.gr», υπάρχει το δικαίωμα για εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στο σύστημα, το οποίο φιλοξενείται σε εξυπηρετητή (server) που χρησιμοποιεί πόρους από τις υποδομές του κέντρου δεδομένων (data center). Η διαχείριση του εξυπηρετητή διενεργείται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, αποκλειστικά και μόνο από αυστηρώς περιορισμένο προσωπικό του «greekfigs.gr», χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Ως γενική αρχή, διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Υπάρχουν σαφώς ορισμένες περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Εάν αποσταλεί μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας προς το «greekfigs.gr», το μήνυμα και τα στοιχεία θα διαγραφούν εντός 3 μηνών από την ημερομηνίας αποστολής του τελευταίου μηνύματος που θα ληφθεί. Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη διασφάλιση των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τις βέλτιστες πρακτικές του χώρου και την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του «greekfigs.gr». Πέραν, όμως των παραμέτρων που θέτει το «greekfigs.gr», υπάρχουν και όροι που τίθενται από τις αρμόδιες αρχές που επιβάλλεται να ληφθούν υπόψιν. Επισημαίνεται ότι ακόμα και εάν υποβληθεί αίτημα για διαγραφή προσωπικών δεδομένων, είναι δυνατό να διατηρηθούν ορισμένα, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων υπάρχει μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, ως προς το «greekfigs.gr», ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλει αίτημα για ενημέρωση εάν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά. Έχει δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή διόρθωση ή και συμπλήρωση στοιχείων. Δικαίωμα διαγραφής υπό προϋποθέσεις, δηλαδή διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, δηλαδή ο περιορισμός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Δικαίωμα εναντίωσης, εναντίωση ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον (εμπορική προώθηση). Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα παράχθηκαν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του κανονισμού. Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του επισκέπτη/χρήστη και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να ενημερωθούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων, αποτελεί προτεραιότητα για το «greekfigs.gr». Για το λόγο αυτό, ζητείται η παροχή πρόσθετων πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση ταυτότητας πριν την άσκηση δικαιωμάτων. Άμεση ανταπόκριση στο αίτημά και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων που εκκρεμούν προς επεξεργασία, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ενημέρωση το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης θεωρεί ότι δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

To «greekfigs.gr» διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Linkedin, Twitter. Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγονται και επεξεργάζονται ορισμένα προσωπικά δεδομένα (όπως το όνομα χρήστη και η φωτογραφία). Σκοπός επεξεργασίας για το σύνολο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό ή επικοινωνία, απαντώντας στα μηνύματα. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή του χρήστη. Με τη συγκατάθεσή κάνοντας like ή follow στις σελίδες, μπορεί να ανακληθεί το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων, που παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με την πολιτική, θα πρέπει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow). Το «greekfigs.gr» θεωρείται από κοινού “υπεύθυνος επεξεργασίας” προσωπικών δεδομένων μαζί με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Με σκοπό τη διασφάλιση πληρέστερης προστασίας δικαιωμάτων επισκεπτών/χρηστών που επισκέπτονται τις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηρούνται αυστηρά οι υποχρεώσεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές. Δεν υπάρχει ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα. Ενημέρωση για την πολιτική των μέσων αυτών στους αντίστοιχους συνδέσμους: Facebook, Linkedin, Twitter.

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων (hyperlink) εντός του «greekfigs.gr» παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια περιήγησης στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης περιεχομένου δικτυακών τόπων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό δικτυακό τόπο, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους δικούς του όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το «greekfigs.gr» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του δικτυακού τόπου που παρατίθεται με υπερσύνδεσμο. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων υπερσυνδέσμων στον εκάστοτε δικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη/χρήστη.

Το περιεχόμενοι και οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγονται εν γνώσει καμίας πληροφορίας για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης είναι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο η υποβολή στοιχείων. Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελεγχθεί με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις η ηλικία, υπάρχει δέσμευση, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν ανηλίκους, να διαγράφουν άμεσα οι σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

Η αποτελεσματική προστασία προσωπικών δεδομένων απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση των πολιτικών και των διαδικασιών. Παράλληλα, η επιθυμία για παροχή καλύτερων υπηρεσιών, σημαίνει ότι επιδιώκεται διαρκώς η βελτίωση των πρακτικών και η υιοθέτηση νέων, πάντοτε με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, υπάρχει δέσμευση για ενημέρωση για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η πολιτική αυτή, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της.

Αν δημιουργηθεί οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα ή τον τρόπο επεξεργασίας, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στο info@greekfigs.gr ή τηλεφωνικά στο +30 6977 880 101.

*** Τελευταία ενημέρωση 1/7/2019

 

Scroll to Top